Standardvilkår for Designhood ApS

1. KONTRAKTFORHOLD

1.1.
Disse standardvilkår (“Vilkår”) regulerer din adgang til og anvendelse af applikationer, websteder, indhold, produkter og tjenester (“Tjenesterne”), som stilles til rådighed af Designhood ApS, Balticagade 10B, 2.tv., 8000 Aarhus C, CVR-nr. 41499540 (“Designhood”).

1.2.
Følgende ord defineres i Vilkårene som: 

  1. “Job” betyder: i) enhver opgave, projekt eller job som Virksomheden udbyder til Freelancerne ved brug af Tjenesterne (“Opslået Job“), samt ii) enhver opgave, projekt eller job af samme art som et Opslået Job, som etableres mellem Virksomheden og Freelanceren, når der har været forudgående Dialog via Tjenesterne (“Efterfølgende Job“)
  2. “Dialog” betyder enhver kontakt initieret via Tjenesterne mellem Virksomhed og Freelancer vedrørende Freelancerens udførelse af et eller flere Jobs for Virksomheden.
  3. “Freelanceren” betyder den bruger, som opretter en freelancerprofil med henblik på at antage et Job ved brug af Tjenesterne.
  4. “Virksomhed” betyder den bruger, som opretter en virksomhedsprofil med henblik på at udbyde et Job ved brug af Tjenesterne.
  5. “Projektperioden” betyder den aftalte periode, hvori Freelanceren udfører et Job for Virksomheden.
  6. “Aftalen” betyder den aftale, som etableres mellem Virksomhed og Freelancer ved brug af Tjenesterne.

1.3.
LÆS NØJE DISSE VILKÅR INDEN DU TILGÅR ELLER BRUGER TJENESTERNE.

1.4.
Med din accept af disse vilkår accepterer du, at din adgang til og brug af Tjenesterne er er reguleret af Vilkårene. Ved at acceptere Vilkårene etableres dermed et kontraktforhold mellem dig og Designhood. Vilkårene erstatter udtrykkeligt tidligere aftaler med dig. 

1.5. 

Såfremt du væsentlig misligholder dine forpligtelser over for Designhood, kan Designhood opsige kontraktforholdet med øjeblikkelig virkning. Det indebærer, at Designhood kan ophøre med at yde Tjenester til dig, eller nægte dig adgang til Tjenesterne eller nogen bestanddel deraf. 

1.5.
Der kan i relation til visse Tjenester, såsom, men ikke begrænset til, særlige tilbud, begivenheder eller aktiviteter gælde Supplerende vilkår. Du vil blive underrettet om sådanne Supplerende vilkår i forbindelse med de pågældende Tjenester, hvis sådanne finder anvendelse. De Supplerende vilkår fungerer som et tillæg til Vilkårene, og vil blive betragtet som en del af aftalegrundlaget i forbindelse med de pågældende Tjenester. Hvis der er uoverensstemmelse mellem Vilkårene og de Supplerende vilkår, har de Supplerende vilkår forrang. 

1.6.
Designhood forbeholder sig retten til at ændre Vilkårene relateret til Tjenesterne. Du vil altid blive informeret om vilkårsændringen med et varsel på 14 dage, med udtrykkelig angivelse af ændringernes ikrafttrædelsesdato. Din fortsatte brug efter denne dato, vil udgøre din udtrykkelige accept af vilkårsændringen. 

1.7.
Du er som Freelancer selv ansvarlig for at fastsætte prisen for det Job, du vil udføre. Designhood må ikke påvirke din prissætning. Designhood kan dog give dig feedback på et afvist Job, og herunder gengive over for dig, hvorfor brugervirksomheden ikke har ønsket at antage dig. Designhood har mulighed for at præsentere dig for relevante Jobs opslået via Tjenesterne, idet Designhood dog ikke må kræve, at du tager disse Jobs.

1.8.
Ved at oprette dig som Freelancer og acceptere disse Vilkår, har du samtidig givet afkald på din fortrydelsesret i relation til dit kontraktforhold med Designhood. Adgang til Tjenesterne kan således kun ske efter forudgående accept af Vilkårene.

2. TJENESTERNE

2.1.
Tjenesterne udgør en teknologiplatform, udviklet og designet af Designhood, som sætter Virksomhed og Freelancer i stand til at indgå Aftale om udførelse af et Job.

Designhood er formidler af Jobs via teknologiplatformen, og er uden ansvar for udførelsen af de Jobs, Freelanceren udfører for Virksomheden.

Virksomheden og Freelanceren accepterer at formidlede Jobs via teknologiplatformen og selve Aftalen i udgangspunktet er underlagt bestemmelserne i disse Vilkår, idet Virksomhed og Freelancer ved gensidig aftale kan fravige bestemmelserne i Vilkårene.

Øvrige aftaler mellem Virksomheden og Freelanceren er uvedkommende for Designhood. Virksomhed og Freelancer opfordres til gensidigt at sikre, at eventuelle ændringer i aftaleforholdet afspejler realiteten af den konkrete aftale mellem Virksomhed og Freelancer.

3. JOBBET

3.1.
Ved at udbyde Jobbet på Tjenesterne, herunder ved at acceptere disse Vilkår, indestår Virksomheden for, at (i) have den nødvendige bemyndigelse til at tilbyde Jobbet, og/eller at have fuld autoritet til at indgå Aftalen og derved tilbyde Jobbet til Freelanceren, og (ii) at Jobbet er korrekt og dækkende angivet og beskrevet på Tjenesterne.

3.2.
Ved at antage Jobbet indestår Freelanceren for, at have den nødvendige bemyndigelse til at antage Jobbet, og/eller at have fuld autoritet til at indgå Aftalen.

3.3.
Designhood er ikke part i Aftalen, hvorfor eventuelle tvister mellem Freelanceren og Virksomheden i forbindelse med opgavens udførelse skal afgøres direkte mellem freelancer og virksomheden, og Designhood fraskriver sig ethvert ansvar i denne sammenhæng.